Skaidrojumi

08.06.2016 10:07
Kas jāzina, uzsākot dzīvokļa remonta plānošanu?
Ar kādu dokumentu kārtošanu un birokrātisko procesu jārēķinās pirms remontdarbu uzsākšanas?
Vai remonta darbi ir jāskaņo arī ar pārvaldnieku?
Kādos gadījumos nepieciešams saskaņojums no mājas kopīpašniekiem?
Kas ir lielgabarīta atkritumi un kas būvgruži?
Kādas ir sekas nesaskaņotu remontdarbu veikšanai?
20.10.2015 10:18
Jaunā sistēma dod iespēju nepārtraukti sekot siltummezglu darbībai, fiksējot gan siltumpadeves režīmus, gan arī nekavējoties konstatēt bojājumus. Precīzāk – sistēma ziņo par jebkuru nobīdi no normas. Vienlaikus šī sistēma veic arī mājas kopējā karstā ūdens nepārtrauktu uzskaiti.Patlaban šī sistēma, kas vizuāli ir pavisam neliela kārbiņa, uzstādīta jau 211 daudzdzīvokļu māju 245 siltummezglos.
17.09.2015 12:58
Vislabāk pirms darījuma veikšanas ir vienoties par pārdošanas cenas samazinājumu proporcionāli uzkrātā parāda lielumam. ja tomēr neizdodas vienoties, tad ir svarīgi vērsties pie dzīvokļa apsaimniekotāja vēl pirms darījuma veikšanas un informēt par radušos situāciju.
15.09.2015 10:35
Katras mājas siltumenerģijas patēriņu nosaka dzīvoklī vēlamā temperatūra un mājas tehniskais stāvoklis. Vislabāko siltuma taupīšanas efektu dod visas mājas sakārtošana: noregulēts siltummezgls, iekšējās siltumapgādes sistēmas un mājas siltināšana – renovācija.
24.08.2015 09:43
Īsākā atbilde - elektroniskais rēķins ir lētāks un ērtāks. Patlaban ap trīs tūkstošiem LNA klientu ir izvēlējušies elektronisko rēķina apmaksu. Uzņēmumam savu īpašumu apsaimniekošanu ir uzticējuši ap 15 tūkstošiem klientu. Daudzi no viņiem ir darbā aizņemti cilvēki, kam nav laika neskaidros jautājumus uzdot speciālistiem klātienē. Te var palīdzēt portāls "mansLNA.lv".
27.07.2015 16:26
Ņemot vērā klientu neizpratni un neapmierinātību ar līdz šim pielietotajiem karstā ūdens uzsildīšanas, cirkulācijas aprēķiniem, SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” ir izstrādājis un ar 2011.gada 01.jūnija tiek pielietota jauna ūdens uzsildīšanas un karstā ūdens aprēķināšanas metodika.
13.07.2015 15:40
Jaunās prasības attiecas uz koplietošanas telpu un ēku ārējo konstrukciju remontdarbiem un būvdarbiem. Tās ir saistošas gan būvdarbu veicējiem, kas tiek izvēlēti konkursa vai cenu aptaujas rezultātā, gan meistariem un speciālistiem, kurus nolīgst māju dzīvokļu īpašnieki paši.
13.07.2015 15:25
Informācija par Jūsu īpašumā esošu ūdensskaitītāju derīguma termiņiem ir atrodama LNA sagatavotajos ikmēneša rēķinos. Šāda kārtība ļauj sekot līdzi un laikus veikt nepieciešamo skaitītāju verifikāciju. Beidzoties derīguma termiņas, trīs mēnešu laikā īpašniekam vai īrniekam jāveic skaitītāja verifikācija jeb nomaiņa. Šajā laikā jāturpina uzrādīt skaitītāja rādījumi noteiktajos datumos atbilstoši patēriņam. Beidzoties trīs mēnešu termiņam, maksājums tiek aprēķināts, kā īpašumos bez uzstādītiem skaitītājiem.
13.07.2015 15:25
Klientu portāls "mansLNA.lv" nodrošina gan ērtības un datu precizitāti, gan dod iespējami plašu un pārskatāmu informāciju, salīdzinot ar drukāto papīra rēķinu. Noteikti svarīga ir iespēja analizēt un salīdzināt, piemēram, siltumenerģijas vai ūdens patēriņu, kas atspoguļojas rēķinos. Klientu portāls nodrošina neierobežotu laika limitu savas mājas bilances apskatei un citu darbību veikšanai, toskait rēķinu apmaksai. Swedbankas un Norvik bankas klientiem ir iespēja tiešsaistē arī apmaksāt saņemto rēķinu.
13.07.2015 11:29
Liepājas pašvaldība ik gadu organizē daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošanas konkursu, kas paredzēts finansiāla atbalsta sniegšanai iedzīvotāju projektiem savu namu iekšapgalmu sakārtošanai un dzīvesvides veidošanai.
13.07.2015 11:27
LNA pārvaldītajos namos ūdensskaitītāju pārbaudes, ja nepieciešams noteikt vai izvērtēt ūdens kopējā patēriņa un individuālo skaistītāju regulāras izveidojušās starpības, tiek organizētas vismaz vienu reizi gadā. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no konkrētās mājas uzkrātajiem līdzekļiem. Maksa par ūdens apgādes sistēmas pārbaudi vienā dzīvoklī noteikta no 0,93 līdz 1,17 eiro. Dzīvokļu īpašnieki var lemt par biežāku vai regulāru šādu pārbaužu veikšanu.
13.07.2015 11:26
“Dzīvokļa īpašuma likuma” 2. pants nosaka, ka Dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošais atsevišķais īpašums un kopīpašuma domājamā daļa tiesiski nav atdalāmi.
13.07.2015 11:23
Energoaudits ir ēkas apsekošanas un analīzes procedūra, kuras mērķis ir sastādīt enerģijas bilanci ēkas līmenī, kā arī atrast un izvērtēt enerģijas taupīšanas iespējas. Energoaudita pamats ir ēkas energoefektivitātes aprēķins, kuru nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode".
13.07.2015 11:21
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku vai pārvaldnieka iniciatīvas. Dzīvokļu īpašnieku kopība lēmumu var pieņemt arī, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Kopsapulces sasaukšanas kārtību nosaka Dzīvokļa īpašuma likums (19. un 20. pants).
13.07.2015 11:03
Saskaņā ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma 14.panta (42) daļu no 2015.gada 1.oktobra LNA norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, SIA“Liepājas enerģija” vai SIA“Liepājas ūdens” u.c.) tiks veikti dzīvojamās mājas īrnieku un īpašnieku samaksātajā apmērā jeb tik, cik iekasēts no konkrētās mājas dzīvokļu īpašumiem pēc sagatavoto rēķinu apmaksas. Tas nozīmē, ja mājas dzīvokļu īpašnieki un īrnieki nebūs pilnībā norēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem, to nodrošināšana var tikt kavēta vai pārtraukta līdz brīdim, kamēr īpašnieki un īrnieki veiks 100% pakalpojumu apmaksu.
13.07.2015 10:55
Ja dzīvokļa īpašnieks nav informējis pārvaldnieku par ilgstošu prombūtni, pārvaldnieks turpinās aprēķināt ūdens patēriņu īpašumam, ņemot vērā konkrētā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par iepriekšējiem jeb pēdējiem trim mēnešiem.
13.07.2015 10:47
Atslēgt vai nepieslēgt apkuri vienā dzīvoklī, nekaitējot pārējiem īpašniekiem, iespējams, ja namā izbūvēta horizontālā apkures sistēma. Līdz ar apkures sezonas sākšanos vairākos dzīvokļu īpašumos apkures sezona var tikt kavēta vai pārtraukta arī sezonas laikā. Tas attiecas uz namu dzīvokļiem, kuru īpašnieki vai īrnieki nav norēķinājušies par saņemto siltumu.
13.07.2015 10:44
Strauji pazeminoties vai svārstoties gaisa temperatūrai, palielinās ēku ūdens pievadu, gan arī iekšējo tīklu aizsalšanas risks. Īpaši aktuāli tas ir namos ar mazu ūdens cirkulāciju, kā arī ar sekli iebūvētām komunikācijām. Komunikāciju aizsalšanu, pirmkārt, veicina zema gaisa temperatūra un pastiprina arī "pliksals" un auksts vējš.
13.07.2015 10:43
Līdz ar digitālo TV apraidi, iedzīvotājiem ir iespējams pašiem izvēlēties TV programmu uztveršanas līdzekļus un pašiem izvērtēt elektronisko pakalpojumu sniedzēju piedāvātās tehnoloģiskās ierīces.
09.07.2015 16:28
Katra nama iedzīvotāji ir atbildīgi par ugunsdrošības prasību ievērošanu savā īpašumā un kopīpašumā. Saskaņā ar Ministri kabineta izstrādātajiem Ugunsdrošības noteikumiem iedzīvotājiem ir jāpārzina ugunsdrošības noteikumi un jāspēj reālu ugunsgrēka briesmu gadījumā rīkoties operatīvi. Lai izvairītos no iespējamā ugunsgrēka izcelšanās, aicinām iepazīties ar noteikumiem ugunsdrošībai daudzdzīvokļu ēkās.
06.12.2013 15:44
Dūmvadu tīrīšana ir svarīgākais priekšnoteikums drošībai un ilgam apkures ierīču kalpošanas laikam. Iedzīvotājiem, kuri siltumu savos mājokļos nodrošina ar kurinot krāsnis, noteikti jāpievērš uzmanība ugunsdrošībai. Sākot ar dūmvadu tīrīšanu un krāšņu un skursteņu tehnisko stāvokli, līdz drošai kurināmā uzglabāšanas vietai. Regulāra dūmvadu tīrīšana ir priekšnoteikums drošībai, dūmvada efektīvai darbībai un ilgam kalpošanas laikam.
16.07.2013 15:06
Visbiežāk pelējums uz sienām rodas slapjā vasarā (augustā ražas novākšanas laikā) un rudenī. Tas ir tāpēc, ka paaugstināta temperatūra(līdz +40ºC), palielināts gaisa mitrums(virs >50%), mazkustīgs gaiss un gaismas trūkums rada labvēlīgu vidi sēnīšu sporu attīstībai. Reta telpu vēdināšana paātrina pelēšanas procesu. Ko darīt, lai no tā izvairītos, nemaz to neielaižot dzīvoklī?
03.10.2012 14:31
SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” aicina klientus savlaicīgi veikt rēķinu apmaksu, un veicot maksājumus korekti norādīt informāciju, pēc kuras varam novirzīt maksājumu.
03.10.2012 14:28
Leģionāru slimība jeb legioneloze ir reta pneimonijas forma, kas pazīstama kopš 20. gs. vidus. Tā ir akūta bakteriāla slimība, kuru ierosina gramnegatīvas obligāti aerobas baktērijas, kas pieder Legionella ģintij. Legionellas var savairoties dažādās ūdensapgādes sistēmas iekārtās - karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmās (dušas, vannas, ūdenskrānu ūdenī), gaisa kondicionētāju dzesēšanas iekārtu, gaisa mitrinātāju, elpošanas sistēmas terapijas iekārtu un dekoratīvo strūklaku ūdenī.