Skaidrojumi

13.07.2015 15:40
Jaunās prasības attiecas uz koplietošanas telpu un ēku ārējo konstrukciju remontdarbiem un būvdarbiem. Tās ir saistošas gan būvdarbu veicējiem, kas tiek izvēlēti konkursa vai cenu aptaujas rezultātā, gan meistariem un speciālistiem, kurus nolīgst māju dzīvokļu īpašnieki paši.

Būvdarbu un remontdarbu veikšanai var izvēlēties meistaru vai uzņēmumu, kuru kompetence ir apstiprināta ar likumdošanā noteiktiem sertifikātiem:

 • Būvniecības un remonta darbus būs atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam vai uzņēmējam, kurš varēs apliecināt viņa rīcībā esošo būvspeciālistu profesionālo kompetenci darbu veikšanai.

 • Uzņēmējam būs jāpierāda sava kompetence un pieredze, norādot iepriekš īstenotus darbus objektos, kurus iespējams apskatīt, un pēc pieprasījuma jāiesniedz iepriekšējo pasūtītāju izdotas atsauksmes.

 • Uzņēmējam būs pienākums veikt savas darbības civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Prasības remontdarbu un kapitālo remontu veikšanas piedāvājuma sagatavošanai:

 • Pretendentam jeb uzņēmējam pirms piedāvājuma sagatavošanas patstāvīgi jāapseko objekts un jāpārbauda pasūtītāja doto apjomu atbilstība dabā.

 • Sastādot piedāvājumu, pretendentam jāparedz un jāiekļauj piedāvājumā visas darbu un materiālu izmaksas, bez kuru izpildes nevar nodrošināt objektā paredzēto darbu kvalitatīvu veikšanu.

Prasības, kas garantēs savlaicīgu darba izpildi, gan arī mazinās iespējamos konfliktus starp būvdarbu veicējiem un mājas iedzīvotājiem:

 • Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ar pasūtītāju jāsaskaņo darbu izpildes grafiks. Būvdarbu izpildes laikā izpildītājam jāievēro Latvijas valsts būvniecību regulējošo normatīvo dokumentu prasības un pasūtītāja nozīmētā būvuzrauga norādījumus, kā arī darba laikā jāuztur kārtība darba vietā un no objekta jāizved būvgruži uz utilizācijas vietām.

 • Vismaz trīs dienas pirms būvdarbu uzsākšanas jābrīdina mājas iedzīvotāji par paredzētajiem būvdarbiem. Brīdinājumā jāietver informācija par veicamiem darbiem, izvietojot paziņojumu kāpņu telpās, labi pārskatāmā vietā, norādot būvdarbu plānoto izpildes termiņu, remonta uzsākšanas un pabeigšanas laiku, kā arī atbildīgās personas mobilā tālruņa numuru.

 • Veicot būvdarbus, drīkst izmantot tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un Latvijas valsts būvnormatīviem.

 Objekta nodošanas ekspluatācijā un izpildāmo darbu kvalitātes kontroles prasības:

 • Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītu darbu tikai pēc faktiski paveiktā apjoma.

 • Darbu nodošana notiek pa etapiem, ja par kādu no tā posmiem nav iespējams pārliecināties, nododot objektu ekspluatācijā pasūtītāja pārstāvis veic objekta kontroli, piemēram, pirms komunikāciju nišu aizvēršanas un dekoratīvās apdares un tml.

 • Pēc būvdarbu pabeigšanas tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. To paraksta pasūtītājs, būvuzraugs (ja tāds darbam piesaistīts) uzņēmējs un mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvji.

 • Līdz ar pieņemšanas-nodošanas aktu uzņēmējam jāiesniedz faktiski paveikto darbu akts un apliecinājuma dokumenti par izmantoto būvmateriālu un konstrukciju atbilstību noteiktajām prasībām.

 • Garantijas termiņš būvdarbiem tiks noteikts ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

 

Ar sagatavoto informāciju krievu valodā klienti var iepazīties www.lna.lv/ru/.