Skaidrojumi

13.07.2015 11:21
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku vai pārvaldnieka iniciatīvas. Dzīvokļu īpašnieku kopība lēmumu var pieņemt arī, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Kopsapulces sasaukšanas kārtību nosaka Dzīvokļa īpašuma likums (19. un 20. pants).

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku vai pārvaldnieka iniciatīvas :
- Uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ne vēlāk kā nedēļu pirms tās rakstveidā vai citā dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā uzaicināms katrs dzīvokļa īpašnieks. Uzaicinājumā norāda kopsapulces norises vietu, laiku un darba kārtību.

Normatīvie akti nosaka, ka:
- Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Ja uz kopsapulci neierodas noteiktais dzīvokļu īpašnieku skaits, kopsapulce uzskatāma par nenotikušu.
- Dzīvokļu īpašnieki, kuri ieradušies uz kopsapulci, reģistrējas dalībnieku reģistrācijas sarakstā.
- Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tiek ievēlēts kopsapulces vadītājs un protokolētājs.
- Kārtību, kādā sasaucamas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un noformējami tajās pieņemtie lēmumi un protokoli, nosaka dzīvokļu īpašnieku kopība.

Dzīvokļu īpašnieku kopība lēmumu var pieņemt, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci :

- Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt lēmumus, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, - aptaujas veidā, ja vien dzīvokļu īpašnieku kopība nav noteikusi, ka attiecīgais jautājums izlemjams tikai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

- Ja lēmums tiek pieņemts, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, bet aptaujas veidā, pārvaldnieks vai cita dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona jeb kontaktpersona katram dzīvokļa īpašniekam nosūta rakstveida lēmumu par lemjamo jautājumu un saistošos dokumentus, kā arī norāda termiņu, kādā dzīvokļa īpašnieks var rakstveidā balsot „par” vai „pret” attiecīgā lēmuma pieņemšanai.

- Termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām pēc lēmuma projekta nosūtīšanas. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis "pret" lēmuma pieņemšanu.

- Par balsošanas rezultātiem pārvaldnieks vai kontaktpersona sagatavo balsošanas protokolu un piecu darba dienu laikā nosūta to visiem dzīvokļu īpašniekiem. Balsošanas protokolā norāda:
1) lēmuma projekta nosūtīšanas dienu un dzīvokļu īpašnieku balsošanai noteikto termiņu;
2) pieņemto lēmumu un ar to saistītās balsošanas rezultātus;
3) pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma - atšķirīgo viedokļu saturu;
4) citas būtiskas ziņas par balsojumu.

Kārtību, kādā dzīvokļu īpašnieku kopība veic aptauju par kāda lēmuma pieņemšanu, nosaka pati dzīvokļu īpašnieku kopība.