Skaidrojumi

09.07.2015 16:28
Katra nama iedzīvotāji ir atbildīgi par ugunsdrošības prasību ievērošanu savā īpašumā un kopīpašumā. Saskaņā ar Ministri kabineta izstrādātajiem Ugunsdrošības noteikumiem iedzīvotājiem ir jāpārzina ugunsdrošības noteikumi un jāspēj reālu ugunsgrēka briesmu gadījumā rīkoties operatīvi. Lai izvairītos no iespējamā ugunsgrēka izcelšanās, aicinām iepazīties ar noteikumiem ugunsdrošībai daudzdzīvokļu ēkās.

Vispārējās prasības

1. Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka.

2. Nepieļaut bēniņu telpu izmantošanu dažādu priekšmetu un materiālu uzglabāšanai, kā arī turēt aizslēgtus bēniņus, pagrabus un tehniskās telpas.

3. Aizliegts bēniņos, pagrabos, cokolstāvos, uz balkoniem vai lodžijām uzglabāt viegli uzliesmojošus, sprādzienbīstamus un degt spējīgus priekšmetus, šķidrumus un vielas, piem., gāzes balonus vai degvielas kannas (dzīvokļos atļauts līdz 20 litriem).

3. Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos aizliegts transporta līdzekļu, būvmateriālu u.c. novietot ugunsdrošības atstarpēs un operatīvā transporta piekļūšanas vietās.

4. Ja izcēlies ugunsgrēks, ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (01 vai 112), nosaucot objekta adresi, ugunsgrēka izcelšanās vietu, ziņotāja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku.

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārvaldnieka (apsaimniekotāja) pienākumi:

5.1. nodrošināt un kontrolēt ugunsdrošības prasību ievērošanu ēkas koplietošanas daļās;

5.2. izstrādāt ugunsdrošības instrukciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 10.punktu un izsniegt dzīvokļu īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldniekiem, īrniekiem vai nomniekiem (konkrētajā gadījumā – tiešajiem lietotājiem).

Elektroietaises

1. Elektroietaises jāuztur darba kārtībā, to ekspluatāciju jāveic saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu un elektroietaišu ierīkošanu reglamentējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.

2. Aizliegts izmantot bojātas elektroietaises un paštaisītas elektriskās sildierī­ces un atstāt bez uzraudzības tīklam pieslēgtas elektroietaises, ja eksplua­tācijas noteikumos tas aizliegts.

Apkure un ūdens sildīšana

1. Apkures un ūdens sildīšanas iekārtas un ierīces (turpmāk - apkures iekārtas un ierīces) jāuztur darba kārtībā un jāievēro to ekspluatācija saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu prasībām un apkures ierīču izbūvi reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām.

2. Krāšņu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehnisko stāvokli reizi trijos gados jāpārbauda sertificētam skursteņslaucītājam un par to jāsastāda akts.

3. Dūmvadus, kuriem pievienotas gāzes iekārtas, un gāzes iekārtu uzstā­dīšanas telpu ventilācijas kanālus ekspluatācijas laikā pārbauda un attīra šādos termiņos:

3.1. ķieģeļu dūmvadus - ne retāk kā reizi gadā;

3.2. ķieģeļu dūmvadus ar oderējumu un metāla dūmvadus - ne retāk kā reizi divos gados;

3.3. ventilācijas kanālus - ne retāk kā reizi trijos gados.

4. Apkures iekārtas un ierīces pārbauda divas reizes gadā, ja eksplua­tācijas noteikumos nav noteikts citādi, un, ja nepieciešams, attīra no sodrējiem.

5. Cietā kurināmā apkures ierīces kurtuves priekšā degtspējīga materiā­la grīdu pārklāj ar degtnespējīgu materiālu, kura izmērs nav mazāks par 0,5 metriem perpendikulāri kurtuvei un 0,7 metriem paralēli tai.

6. Nenodzēstus izdedžus, ogles un pelnus izber ne tuvāk par sešiem metriem no dzīvojamo ēku degtspējīgām konstrukcijām īpaši ierīkotās vietās, lai nepieļautu uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas.

7. Aizliegts izmantot bojātas apkures iekārtas un dūmvadus un atstāt bez uzraudzības iekurtās apkures ierīces, ja to neatļauj tehniskās ekspluatācijas noteikumi.

8. Aizliegts izmantot ventilācijas kanālus apkures iekārtu dūmu novadīšanai.