Pēdējie 5 paziņojumi

30.09.2022 15:15
Ekonomiski izdevīgāk ir apkures sezonu sākt savlaicīgi, sistēmā ļaujot cirkulēt ūdenim ar ne pārāk augstu temperatūru - lai telpas neatdzistu. Dārgāk izmaksās atdzisušu telpu uzsildīšana, jo tam būs nepieciešams vairāk siltumenerģijas.
19.09.2022 08:56
Valdība akceptē energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumus

Infografikas par atbalsta pasākumiem:
16.09.2022 09:32
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2022. gada 24.februāra lēmumu Nr.43 ir apstiprinājusi jaunus SIA “Liepājas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.aprīli.

Pēdējie 5 sludinājumi

07.06.2022 09:35

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”, vienotais reģistrācijas Nr. LV42103004583,aicina darbā

 

PROJEKTU VADĪTĀJU (profesijas kods 2422 01)

 

Prasības un darba pieredze:

 • tehniskā vai ekonomiskā augstākā izglītība;

 • zināšanas būvniecības projektu vadīšanā un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu organizēšanā;

 • valsts valodas un vēlama krievu valodas zināšanas;

 • komunicēšanās spējas;

 • autovadītāja tiesības B kategorija.

 

Pienākumi:

 • realizēt dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus;

 • organizēt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, piesaistot līdzfinansējumu;

 • meklēt un piedāvāt veiksmīgākus, ekonomiskākus tehnoloģiskos risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanā;

 • iedzīvotāju kopsapulču organizēšana un vadīšana;

 • fizisku un juridisku personu vēstuļu, iesniegumu, pretenziju, sūdzību izskatīšana un rakstisku atbilžu gatavošana.

 

Darba laiks un darba samaksa:

 • normālais darba laiks 5 darba dienu nedēļā;

 • bruto mēnešalga 1800,- eiro.

 

Motivācijas vēstuli un Dzīves aprakstu (CV) lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 15.jūnijam, nosūtot pa pastu Liepājā, Tukuma ielā 1a, vai personīgi slēgtā aploksnē Klientu apkalpošanas centrā, vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: tamara.nikolajeva@lna.lv

07.06.2022 09:25

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”, vienotais reģistrācijas Nr. LV42103004583,aicina darbā

 

NAMU PĀRZINI (profesijas kods 5153 01)

 

Prasības un darba pieredze:

 • augstākā vai vidējā - profesionālā izglītība namu apsaimniekošanas, vēlama darba pieredze saistītā specialitāte;

 • valsts valodas un vēlama krievu valodas zināšanas;

 • iemaņas darbā ar datoru;

 • komunicēšanās spējas;

 • autovadītāja tiesības B kategorija.

 

Pienākumi:

 • dzīvojamo un nedzīvojamo ēku, būvju un to komunikāciju apsekošana;

 • remontdarbu organizēšana un kvalitātes kontrole;

 • ēku piegulošās teritorijas sanitārās uzkopšanas kontrole;

 • iedzīvotāju kopsapulču organizēšana un vadīšana;

 • fizisku un juridisku personu vēstuļu, iesniegumu, pretenziju, sūdzību izskatīšana un atbilžu gatavošana.

 

Darba laiks un darba samaksa:

 • normālais darba laiks 5 darba dienu nedēļā;

 • bruto mēnešalga no 1100,- eiro.

 

Motivācijas vēstuli un Dzīves aprakstu (CV) lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 17.jūnijam, nosūtot pa pastu Liepājā, Tukuma ielā 1a, vai personīgi slēgtā aploksnē Klientu apkalpošanas centrā, vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: tamara.nikolajeva@lna.lv

16.05.2022 15:19

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”

vienotais reģistrācijas Nr. LV42103004583

aicina darbā

 

JURISTA PALĪGU

Prasības un darba pieredze:

 • profesionālā vai akadēmiskā 1.līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs (var būt pēdējo kursu students/-te);

 • vēlama darba pieredze juridiskā jomā;

 • valsts valodas un vēlama krievu valodas zināšanas.

Pienākumi:

 • plānot un nodrošināt ārpus tiesas parādu piedziņas procesu izpildi;

 • sagatavot prasības pieteikumus, kā arī pārstāvēt Sabiedrības intereses tiesās un citās institūcijās;

 • pārraudzīt un koordinēt debitoru parādu piedziņas procesā debitoru maksātnespējas lietas;

 • piedalīties ārpus tiesas strīdu izskatīšanā un atrisināšanā;

 • slēgt vienošanās/līgumus par īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksas parādu nomaksu un par īres līgumu laušanu;

 • veikt darbu ar debitoriem, tai skaitā, to atlasi telefona akcijai, atgādinājumu un brīdinājumu sagatavošana u.tml. darbības;

 • veikt apmeklētāju pieņemšanu un atbilstoši kompetencei, izskatīt klientu vēstules, iesniegumus, pretenzijas, sūdzības, sagatavot uz tiem rakstiskas atbildes.

Darba laiks un darba samaksa:

 • normālais darba laiks 5 darba dienu nedēļā;

 • bruto mēnešalga no 1100,- eiro.

 

Motivācijas vēstules un Dzīves aprakstu (CV) lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 27.maijam, nosūtot pa pastu, Tukuma ielā 1A, Liepājā, LV-3416, vai personīgi slēgtā aploksnē Klientu apkalpošanas centrā, vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: tamara.nikolajeva@lna.lv

 

06.12.2021 09:44

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”

vienotais reģistrācijas Nr. LV42103004583

aicina darbā

JURIDISKĀS DAĻAS VADĪTĀJU

Prasības un darba pieredze:

 • profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

 • vismaz 5 gadu darba pieredze vadītāja amatā juridiskā jomā;

 • valsts valodas un vēlama krievu valodas zināšanas.

Pienākumi:

 • plānot, organizēt un koordinēt Juridiskās daļas darbinieku darbību;

 • kontrolēt Administratīvā procesa likuma normu ievērošanu un normatīvo aktu piemērošanu sabiedrības darbā;

 • veikt faktisko apstākļu atbilstības analīzi tiesību normas sastāvam, argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;

 • sagatavot atzinumus, lēmumus, nolikumu, līgumus un citus dokumentu projektus, kuri saistīti ar sabiedrības interešu pārstāvību un darbības nodrošināšanu, kā arī pārbaudīt to atbilstību normatīvo aktu prasībām;

 • veikt kontroli par tiesās iesniedzamo prasības pieteikumu noformēšanu un likumību;

 • pārstāvēt sabiedrības intereses visu pakāpju tiesu instancēs, piedalīties pirmstiesas strīdu izskatīšanā un atrisināšanā, kā arī kontrolēt tiesas spriedumu izpildi;

 • sniegt informāciju un konsultēt sabiedrības vadību par izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar sabiedrības darbu;

 • veikt apmeklētāju pieņemšanu un atbilstoši kompetencei, izskatīt klientu vēstules, iesniegumus, pretenzijas, sūdzības, sagatavot uz tiem rakstiskas atbildes.

Darba laiks un darba samaksa:

 • normālais darba laiks 5 darba dienu nedēļā;

 • bruto mēnešalga no 1900 eiro.

 

Motivācijas vēstules un CV lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 17.decembrim, nosūtot pa pastu, Liepājā, Tukuma ielā 1A, LV-3416, vai iesniegt slēgtā aploksnē, ievietot pastkastē pie ārdurvīm, vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu lna@lna.lv

20.08.2019 11:47

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdota automašīna HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 491,32 (četri simti deviņdesmit viens eiro un 32 centi).

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālists Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

08.08.2019 09:59

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdota automašīna HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 614,14 (seši simti četrpadsmit eiro un 14 centi).

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

18.07.2019 08:56

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdotas sekojošas automašīnas:

 

1. HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 768,00 (septiņi simti sešdesmit astoņi eiro).

2. VW GOLF (vieglais pasažieru), 2007.gads, GR 8358, EUR 2320,00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit eiro).

 

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

13.06.2019 11:15

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdotas sekojošas automašīnas:

 

1. HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 960,00 (deviņi simti sešdesmit eiro).

2. VW GOLF (vieglais pasažieru), 2007.gads, GR 8358, EUR 2320,00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit eiro).

 

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

23.05.2019 10:58

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdotas sekojošas automašīnas: 

1. OPEL COMBO (vieglais pasažieru), 2003.gads, GH 4426, EUR 700,00 (septiņi simti eiro);

2. HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti eiro).

3. VW GOLF (vieglais pasažieru), 2007.gads, GR 8358, EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti eiro).

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

10.01.2019 14:07

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” paziņo, ka par brīvu cenu tiek pārdotas sekojošas automašīnas:

1. Opel Astra (vieglais pasažieru), 2007.gads, GO 214, EUR 726,00 (septiņi simti divdesmit seši);

2. HONDA FR-V (vieglais pasažieru), 2005.gads, JP 147, EUR 1815,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit).

Ar nolikumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties Tukuma ielā 1A, Liepājā, informācijas centrā.

Pieteikšanās piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Tukuma ielā 1a, Liepājā, informācijas centrā.

Automašīnas var apskatīt Tukuma ielā 1A, Liepājā. Par apskates laiku vienoties ar LNA Inženierkomunikāciju speciālistu Aivaru Pāvilu, kontakttālrunis 29155542.

04.04.2014 14:40

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” aicina iedzīvotājus savlaicīgi nomainīt ūdens skaitītājus. Pēc derīguma termiņa beigām maksu par patērēto ūdeni aprēķina pēc normas, kas ir līdz 10 m³ vienam cilvēkam.

Piedāvājam ūdens skaitītāju nomaiņu jebkurā jums izdevīgā laikā visu diennakti, arī brīvdienās.

Zvanīt darba laikā 63470303.

04.04.2014 14:39

Piedāvājam telpas nomai Tukuma ielā 1A.

1.stāvs, kopējā platība 144 kv.m, divas norobežotas telpas.

Telpas piemērotas komercdarbībai; visu komunikāciju pieslēgumi – telekomunikācijas, internets, elektrība, ūdens, pilsetas centralizētā apkure.

 Lai apskatītu telpas un vienotos par nosacījumiem, interesēties pa telefonu : 63470307.