Rekvizīti

Nosaukums:
Vienotais reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese:
Tālrunis:
Elektroniskais pasts:

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
LV42103004583
Tukuma iela 1A, Liepāja, LV-3416
63470303
lna@lna.lv

Norēķinu konti:

Banka
AS "Citadele banka"
AS "SEB banka"
AS "Swedbank"
AS "Luminor"
Norēķinu konts
LV27PARX0005769010002
LV70UNLA0050003813922
LV96HABA0551020550843
LV57RIKO0002013179468