Trauksmes celšana

2022. gada 4.februārī spēkā stājās jaunais Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un par šo pārkāpumu persona uzzinājusi, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kura informē par pārkāpumu anonīmi vai izmantojot pseidonīmu.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ietvaros trauksmi var celt fiziska persona par tādiem Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamiem pārkāpumiem LNA, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm un kurus persona uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, veicot darba pienākumus.  

Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Aizpildītu Valsts kancelejas izstrādātu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu var:

  • nosūtīt pa pastu, ievietojot aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu slēgtā aploksnē, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"” un adresāts SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", Tukuma iela 1a, Liepāja, LV - 3416;

  • iemest LNA izvietotajā pastkastē, kas atrodas LNA klientu centra Tukuma ielā 1a, sētā;

  • nosūtīt e-pastā: trauksme@lna.lv, ziņojumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu;
  • iesniegt klātienē vai izteikt mutvārdos kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos, par tikšanos iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni 29209749. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedzot klātienē vai paužot mutvārdos, ir jāņem līdzi personību apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Ja tiks secināts, ka iesniegtais ziņojums iesniegts nepareizajam adresātam vai neatbilst LNA apstiprinātajiem noteikumiem par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, vai arī nav uzņēmuma kompetencē, tad, informējot par to ziņotāju, trauksmes cēlēja ziņojums, izmantojot drošus saziņas kanālus, tiek pārsūtīts kompetentās iestādes vai uzņēmuma trauksmes cēlēju kontaktpersonai.

Lai aizsargātu trauksmes cēlējus, LNA informē, ka atbilde tiks sūtīta uz trauksmes cēlēja norādīto pasta adresi kā ierakstīta vēstule vai arī uz norādīto oficiālo elektronisko adresi, pārliecinoties, ka sūtītā atbilde sasniedz patieso adresātu – trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

Plašāka informācija par trauksmes celšanu www.trauksmescelejs.lv.

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” Ētikas kodekss.

Trauksmes cēlēju kontaktpersona SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs":

Haralds Kālis
Juridiskās daļas vadītājs
29209749

Kontaktpersonas prombūtnes laikā 
Dagnija Dīcmane
Juriste