Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicētā informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Nozares, kapitālsabiedrības apraksts un vispārējie stratēģiskie mēķi

2.

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
Uzkopšanas darbības

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

2018.gada finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2014.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā
 2015.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā  
2016.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā
  2017.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 
2018.gadā veiktās iemaksas valsts  un pašvaldības budžetā
2019.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

2018.gadā saņemtais finansējums 
2019.gadā saņemtais finansējums

6.

Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politika 

7.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu) 

8.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

2015.gada (1.ceturksnis)   
2015.gada (1.pusgads) 
2016.gada (1.ceturksnis)  
2016.gada (1.pusgads) 
2016.gada (3.ceturksnis) 
2016.gada (12 mēneši)
2017.gada (1.ceturksnis)
     2017.gada (1.pusgads)             2017.gada (3.ceturksnis)
  2017.gada (12 mēneši)
2018.gada (1.ceturksnis)
 2018.gada (1.pusgads)
 2018.gada (3.ceturksnis) 
2018.gada (12 mēneši)
2019.gada (1.ceturksnis)
2019.gada (1.pusgads)
2019.gada (3.ceturksnis)
2019.gada (12 meneši)

9.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Auditēts 2014.gada pārskats  
Auditēts 2015.gada pārskats 
Auditēts 2016.gada
 
Auditēts 2017.gada pārskats 
Auditēts 2018.gada pārskats

10.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" 100% apmērā ir Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās. 

11.

Informācija par organizatorisko struktūru

Uzņēmuma struktūra

12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)

13.

Informācija par iepirkumiem

Iepirkumi 

14.

Statūti

 Statūti

15.

Informācija par valdes locekļiem

Informācija par SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” valdes priekšsēdētāju