Paziņojumi

04.10.2013 13:13
Grozījumu rezultātā turpmāk būtiski mainīsies saņemto komunālo pakalpojumu aprēķinu un apmaksas kārtība, tāpēc aicinām iepazīties ar šo grozījumu skaidrojumiem.

Par ūdens patēriņa skaitītājiem.

Pārvaldniekam vai tā pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli. Ja dzīvokļa īpašnieks nenodrošina iespēju pārbaudīt skaitītāju vai pārvaldnieks konstatē, ka skaitītāja plombējums ir bojāts, ūdens patēriņš turpmāk tiks aprēķināts kā dzīvoklim, kurā skaitītājs nav verificēts. Tas nozīmē, ka tiek piemērota ūdens patēriņa starpības sadales kārtība.

Ūdens patēriņa starpība, kas veidojas starp mājas kopējā skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos uzrādīto patēriņu pēc individuāliem skaitītājiem, ieskaitot arī avārijās un remontdarbos nopludināto ūdens daudzumu, tiks sadalīts proporcionāli atsevišķo dzīvokļu īpašumu skaitam. Šāda aprēķina metode netiks piemērota :

-         ja kopīpašumā ir dzīvokļu īpašnieki, kuri vismaz trīs mēnešus pēc kārtas nav uzrādījuši individuālo ūdens skaitītāja rādījumus, vai īpašumos nav uzstādīti skaitītāji, vai īpašnieka vainas dēļ skaitītāji nav verificēti vai arī ir konstatēti skaitītāja bojājumi – šādos gadījumos ūdens starpību sadalīs proporcionāli šo konkrēto īpašumu skaitam.

-         līdz 2013.gada 31.decembrim dzīvokļu īpašniekiem, kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, ūdens patēriņu noteiks ne vairāk kā 10m3 mēnesī par katru dzīvoklī dzīvojošo personu, nepiemērojot ūdens patēriņa starpības sadales kārtību. Ar 2014. gada 1. janvāri aprēķins tiks veikts, ņemot vērā ūdens patēriņa starpības sadales kārtību pēc faktiskiem rādījumiem un bez ierobežojumiem.

Par dzīvokļa īpašnieka prombūtni.

Ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai nav informējis pārvaldnieku par prombūtni, pārvaldnieks aprēķinās ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem. Šāds aprēķins tiks piemērots ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas, pēc tam tiks piemērota aprēķina metode, ņemot vērā iepriekš aprakstīto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību.

Dzīvokļa īpašnieka prombūtnes gadījumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju, kanalizāciju, un ūdens patēriņu, ja tas dzīvoklī netiek uzskaitīts ar skaitītājiem, atvieglojumus maksai vairs nepiemēros. Tas nozīmē, ka prombūtne vairs netiks ņemta vērā.

Par atkritumu apsaimniekošanas un asenizācijas izmaksu aprēķināšanu.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju, turpmāk aprēķini tiks veikti atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam. Ja atsevišķais īpašums ir neapdzīvojamā telpa, kurā notiek saimnieciskā darbība, aprēķinu veic atbilstoši līguma nosacījumiem. Tas nozīmē, ka turpmāk maksa par pakalpojumiem vairs netiks aprēķināta, ņemot vērā dzīvoklī dzīvojošo personu skaitu, bet gan atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, piemēram, dzīvojamai mājai ar 16 dzīvokļiem atkritumu apsaimniekošanas un asenizācijas rēķins tiks sadalīts proporcionāli 16 vienādās daļās.