Paziņojumi

25.05.2020 13:20
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo neprivatizēto dzīvokļu īrnieki aicināti iesniegt pieteikumu par dzīvokļa īres līgumu slēgšanu vai pārslēgšanu. Saziņai par neskaidrajiem īres līguma slēgšanas jautājumiem aicinām izmantot mob. tālr. 26468002 vai e-pastu: iresligumi@lna.lv

Īrnieki, kuri vēl nav pieteikušies līguma pārslēgšanai vai slēgšanai, var pieteikties attālināti, sagatavojot parakstītu iesniegumu brīvā formā un tajā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, īres dzīvokļa adresi, kontakttālruni un/vai e-pasta adresi saziņai. Iesniegumā jānorāda vēlamais SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" klientu centrs, kurā īrniekam būtu ērti ierasties uz līguma slēgšanu. Klientu centri atrodas Dienvidrietumu mikrorajonā Tukuma ielā 1a, Jaunliepājā Lapu ielā 7 un Karostā Imantas ielā 7. Pieteikumu īrnieks var nodot, izmantojot pastkastītes pie SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" klientu centriem vai arī pieteikuma kopiju nosūtīt pa e-pastu: iresligumi@lna.lv .

Pēc pieteikuma saņemšanas aptuveni divu nedēļu laikā tiek sagatavots īres līgums. Īrnieks laikus par to tiks informēts, vienojoties par līguma parakstīšanas vēlamo datumu un laiku. Nākot uz īres līguma slēgšanu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Līgums ir sagatavots latviešu valodā, trīs eksemplāros. Īrniekam būs arī jāaizpilda veidlapa par vēlamo īres rēķina saņemšanas veidu. Iepazīšanās ar līguma nosacījumiem un tā parakstīšana aizņem vidēji 30 minūtes.

Ierodoties uz īres līguma parakstīšanu, īrniekam precīzi jāievēro noteiktais tikšanās laiks. Gadījumā, ja radušies kādi apstākļi, kas kavē ierašanos, par tiem laikus jāinformē. Līguma parakstīšana notiek ievērojot ārkārtējā situācijā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, distances un dezinfekcijas ieteikumus. Uz līguma pārslēgšanu īrnieks var ierasties kopā ar pavadoni vai sociālo aprūpētāju.

Visbiežāk sniegtie skaidrojumi par īres līgumu pārslēgšanu:

  • No š.g. 1. jūlija pašvaldības dzīvokļu īrnieki par dzīvojamās telpas izmantošanu maksās īres maksu - 2,5% apmērā no attiecīgās dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības gadā. Tā tiks piemērota pakāpeniski – no 2020. gada 1. jūlija tiks piemēroti 25% no aprēķinātās papildus maksas (bet ne mazāk kā 28 eiro gadā), no 2021. gada 1. jūlija 50% no papildus maksas, savukārt no 2022. gada 1. jūlija maksa būs pilnā apmērā.

  • Pašvaldības dzīvojamās telpas tiek izīrētas, slēdzot līgumu uz laiku līdz desmit gadiem, ko nosaka Dzīvokļu komisija. Īres līgumā tiek iekļauts punkts, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja tiek pildīti līguma nosacījumi un īrniekam vai ģimenes locekļiem nepieder citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas.

  • Pārslēgtie īres līgumi paredz saglabāt iepriekš slēgto vienošanos.

  • Līdz ar pārslēgto līgumu dzīvokļa īpašumam netiek mainīts apsaimniekotājs vai mājas pārvaldnieks. Īres līguma pārslēgšanu nodrošina SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", bet īrnieka saistības ar esošo mājas pārvaldnieku nemainās.

  • No š.g. 1.jūlija tiek mainīta visu pašvaldības dzīvokļu rēķinu sagatavošanas un apmaksas kārtība. Pašvaldības dzīvokļu īrnieki augustā ( par jūliju ) un turpmāk saņems jaunus dzīvokļu īres rēķinus, kas ietvers gan komunālo pakalpojumu, gan esošā pārvaldnieka noteikto apsaimniekošanas, gan noteikto pašvaldības īres maksu. Īrniekam būs jāveic samaksa par dzīvokli tikai pamatojoties uz šo rēķinu.

  • Dzīvokļa aktuālo kadastrālo vērtību ir iespējams uzzināt Kadastra informācijas sistēmā www.kadastrs.lv. Ja nu gadījumā informācija par īres dzīvokli sistēmā nav atrodama, aicinām vērsties Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļā, tālrunis uzziņām 63 404 711 vai 63 404 714.

  • Tāpat jautājumos par iespējām iegūt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli vai arī lai apzinātu iespējas mainīt esošo uz lētāku īres dzīvokli.