Paziņojumi

13.03.2020 17:36
Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" LNA klientu centri apmeklētājiem tiek slēgti. Turpmākai saziņai ar namu pārziņiem un LNA speciālistiem, izmantot zvanu centra tālruni 6 34 70303 vai iesūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu: lna@lna.lv.
Iesniegumus rakstiski klienti var nodot, izmantojot pastkastītes pie klientu centriem.
Klātienes pakalpojumu sniegšana klientu centros tiek apturēta līdz š.g. 14. aprīlim.
Informācijai par aktualitātēm uzņēmuma darbībā aicinām sekot līdzi www.lna.lv

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu,5.panta pirmo daļu un 6.panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7.panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģijas drošības likuma 3.panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus, Ministru kabinets 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1. §) izdevis rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kura 4.1.punkts nosaka, ka Ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

Epidemioloģijas drošības likuma 41.pants nosaka, ka “Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.Personu saukšana pie disciplinārās, administratīvās vai kriminālās atbildības neatbrīvo tās no pienākuma atlīdzināt šā likuma pārkāpumu rezultātā nodarītos zaudējumus.”. Saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 42.pantu “Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšana” Par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz septiņsimt euro, juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz divtūkstoš astoņsimt euro.