09.02.2017 09:41
Pašvaldība ir izsludinājusi projektu iesniegšanas termiņu līdzfinansējumam saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”. Projektu iesniegumi Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, māju īpašniekiem (valdītājiem) jāiesniedz līdz šā gada 25. aprīlim.

Līdzfinansējumam 2017. gadā pilsētas budžetā ir rezervēti 100 000 EUR. Tas nozīmē, ka šogad iespējas veikt veco ēku vai to detaļu restaurāciju ir paplašinājušās. Pašvaldība aicina īpašniekus vai valdītājus izmantot piedāvāto līdzfinansējumu, gatavot un iesniegt projektu pieteikumus.

Ar saistošajiem noteikumiem, iesnieguma veidlapām un informatīvajiem materiāliem var iepazīties mājas lapas sadaļā: Pašvaldība/ Līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām vai darba dienās Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, 131. kab.

Plānoto izmaksu aprēķins pirms pieteikuma iesniegšanas ir jāsaskaņo ar pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde”  būvtehniķi Juri Jākobsonu (Uliha iela 44, Liepāja, m.t.: 29148047).

Savukārt kārtība, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei, jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti (Rožu iela 6, Liepāja, 131. kab., tālrunis 6 34 04419, m.t.: 20260402).

Trīs gadus pēc kārtas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai.

2015. gada 14. maijā deputāti apstiprināja saistošos noteikumus „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” un budžetā rezervēja 50 000 eiro, 2016. gadā - 52 383,14 eiro.

2016. gadā iesniegto projektu skaits bija 33. Neviens netika noraidīts, taču vairākos gadījumos izvērtēšanas komisija precizēja vai koriģēja no pašvaldības piešķiramo līdzfinansējuma apjomu. Projektu kopējā summa bija 145 268 eiro, pašvaldības atbalsts tika palielināts uz 81 479 eiro.

No 2016. gadā līdzfinansētajiem kultūras pieminekļiem trīs objektos ir pabeigta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, četros projektos pabeigti restaurācijas būvdarbi.

2015. gadā pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts 30 projekta pieteikumiem. No tiem uz 2017. gada 1. februāri bija pabeigti 27 projekti – veikta ēku arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un izstrādāti restaurācijas būvprojekti, par ko arī izmaksāts piešķirtais līdzfinansējums.

Atbilstoši minētajam nolikumam līdzfinansējums ēkas restaurācijas dokumentācijas sagatavošani un būvdarbiem ir paredzēts līdz 75 procentiem no kopējām izmaksām, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – līdz 50 procentiem.

Pilsētā ir ievērojams skaits vērtīgu ēku ar kultūras pieminekļu statusu, kam nepieciešami tehniski uzlabojumi. Pilsētas līdzfinansējums tiek piešķirts, lai veicinātu vēsturisko ēku sakārtošanu un uzlabotu pilsētas vidi kopumā.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai; atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas, līdzfinansējuma apmēru; projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību; līguma slēgšanu.

Likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.

UZZIŅAI
Liepājā šobrīd ir 29 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, divi valsts un vietējās nozīmes industriālie pieminekļi, kā arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs”, kurā iekļaujas aptuveni 300 vēsturiskas ēkas.

Liepājas pašvaldība līdz šim ir veikusi un veic darbus, lai saglabātu tās īpašumā esošos valsts aizsargājamos arhitektūras pieminekļus, piemēram, Liepājas Latviešu biedrības namu, Liepājas muzeja ēku kompleksu un Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ēku.

Pie bildes:
Ēka K. Valdemāra ielā 11 būvēta 19. gadsimta 30./40. gados, taču līdz mūsdienām saglabājusies bez būtiskām pārbūvēm. 2016. gadā ar pašvaldības atbalstu rūpīgi restaurēts ēkas cokols, sienu konstrukcijas, vecie fasādes apšuvuma dēļi, pēc paraugiem izgatavoti jauni pirmā stāva logi, logi ēkas zelmiņos un gala fasādē. Restaurēti oriģinālie logi mezonīnā. Pašvaldības līdzfinansējums: 14 916,39 eiro.


Informāciju sagatavoja:
Aigars Štāls,
Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
M.: 26444290
E.: aigars.stals@bv.liepaja.lv